กองพัฒนานักศึกษา จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนานักศึกษา ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565 – 2569)

กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนานักศึกษา ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565 – 2569)  ใน วันอังคารที่ 24 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมสภานักศึกษา ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ และทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์  โดย การจัดทำแผนพัฒนานักศึกษาในครั้งนี้ วัตถุประสงค์เพื่อ ระดมความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนานักศึกษาในด้านกิจการนักศึกษาจากทุกภาคส่วนภายในมหาวิทยาลัย เพื่อให้การพัฒนานักศึกษาด้านกิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ได้แผนพัฒนานักศึกษาที่มาจากการระดมความคิด เพื่อตอบโจทย์การพัฒนาทักษะนักศึกษาตาม  อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย นโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการลดความซ้ำซ้อนของกิจกรรมนักศึกษา  ตลอดจนเพื่อให้มีทิศทางการดำเนินงานด้านกิจการนักศึกษาให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ประธานในพิธีเปิดและมอบนโยบายในการพัฒนานักศึกษา โดย รองศาสตราจารย์ชนินทร์ วะสีนนท์  รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  นำกระบวนการจัดทำแผน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ ชาวชายโขง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

ผู้เข้าร่วมประชุมจัดทำแผน ประกอบด้วย รองอธิการบดีทุกฝ่าย คณบดีและรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาทุกคณะ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ผู้อำนวยการสถาบัน ภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน ผู้นำนักศึกษา จากองค์การบริหารนักศึกษา ภาคปกติ สภานักศึกษา ภาคปกติ สโมสรนักศึกษาทุกคณะ และ บุคลากรกองพัฒนานักศึกษา รวมจำนวน  60 คน  และ ร่วมประชุมในรูปแบบออนไลน์ ประกอบด้วย ประธานหลักสูตร/ ประธานสาขาวิชาหลักสูตร/สาขาวิชา จำนวน 48 คน  รวม จำนวนทั้งสิ้น 108 คน