กองพัฒนานักศึกษาจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ ทำเจลแอลกอฮอล์ “ราชภัฏสกลนครปันสุข”

เมื่อวันที่ 27 – 28 สิงหาคม 2564  ณ ห้องกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ อาคาร 20 ชั้น 3 ผศ.ดร.สมบูรณ์ ชาวชายโขง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการ “ทำเจลแอลกอฮอล์ ราชภัฏสกลนครปันสุข” จัดขึ้นโดยงานส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษา โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้นภายใต้  โครงการเสริมสร้างความรัก สามัคคี เข้าใจสิทธิหน้าที่พลเมืองภายใต้สังคมประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  ประจำปีการศึกษา 2564   วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้

  1. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นพลเมืองดี เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น
  2. ส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดจิตอาสา จิตสาธารณะ สร้างสรรค์กิจกรรมในแนวทาง   ที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ท้องถิ่นและสังคม
  3. เพื่อเสริมสร้างความรักความสามัคคีของนักศึกษาและคนในชุมชน

โดยจะนำเจลแอลกอฮอล์และหน้ากากอนามัยที่ได้จากการอบรมเชิงปฏิบัติการจะนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชน ชุมชน และครอบครัวของนักศึกษาที่ขาดแคลนและได้รับความเดือดร้อนกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)