ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง ผลการพิจารณาตัดสินการประกวดภาพยนต์สั้น

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง ผลการพิจารณาตัดสินการประกวดภาพยนต์สั้น โครงการการพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะชีวิตที่ดีอยู่ได้อย่างมีความสุข
     โดย ขอให้นักศึกษาที่ได้รับรางวัลการประกวดหนังสั้นตามประกาศ  ส่งตัวเเทนติดต่อขอรับรางวัลได้ที่ งานแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองพัฒนานักศึกษา อาคาร 20 ชั้น 1 ตั้งแต่วันที่ 1 –  8  กันยายน พ.ศ. 2564  เวลา 08.30 – 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ ยกเว้นวันหยุดราชการ โดยให้เตรียมเอกสารดังนี้
1.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน   1  ฉบับ
2.  สำเนาบัตรนักศึกษา  1  ฉบับ

Click to access ประกาศรางวัลประกวดหนังสั้น-1.pdf