กองพัฒนานักศึกษา : ร่วมนำเสนอผลงานการจัดการความรู้ KM

เผยเเพร่เมื่อ 139 เข้าชม

เมื่อวันที่ 12 มกราคม  2565  กองพัฒนานักศึกษา  เข้าร่วมนำเสนอผลการจัดการความรู้ KM โดยกองพัฒนานักศึกษานำเสนอผลงานการจัดการความรู้เรื่อง แนวปฏิบัติที่ดี กระบวนการสร้างวิศวกรสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  นำเสนอผลงานโดย งานส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษา และได้รับรางวัลแนวปฏิบัติที่ดี ลำดับที่ 2   ในนิทรรศการแสดงผลงานการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ 2564 (SNRU KM share & learn 2021) ณ หอประชุมจามจุรี 1