กองพัฒนานักศึกษา : ประชุมประจำเดือนกองพัฒนานักศึกษา ครั้งที่ 2/2564

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2564  กองพัฒนานักศึกษาจัดประชุมประจำเดือนกองพัฒนานักศึกษา ครั้งที่ 2/ 2564 ณ ห้องประชุมอินทนิล ชั้น 1 อาคาร 20โดย อาจารย์ ดร.พรเทพ เสถียรนพเก้า รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานที่ประชุม  มีบุคลากรกองพัฒนานักศึกษาเป็นผู้เข้าร่วมประชุม