กองพัฒนานักศึกษา : กิจกรรม Big Cleaning Day

กองพัฒนานักศึกษา  ได้กำหนดจัดกิจกรรม Big Cleaning Day  ขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เพื่อให้บุคลากรกองพัฒนานักศึกษา ได้มีส่วนร่วมในการจัดระเบียบสภาพแวดล้อมในที่ทำงานและเป็นการทำความสะอาดและพัฒนาสภาพแวดล้อมบริเวณรอบๆกองพัฒนานักศึกษา อาคารอเนกประสงค์ (อาคาร 20) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการนักศึกษาและเพื่อสุขอนามัยที่ดีของบุคลากร อีกทั้งเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)