📌ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเด็กและเยาวชนที่ประสงค์จะลงทะเบียนใช้สิทธิคัดเลือกผู้แทนเด็กและเยาวชนเป็นสมาชิกสภาเด็กและเยาวชน

Full Screen