📌กองพัฒนานักศึกษา : ประชุมกองพัฒนานักศึกษา ประจำเดือนครั้งที่ 2/2565

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30-16.30 น. กองพัฒนานักศึกษาจัดประชุมกองพัฒนานักศึกษาประจำเดือน  ครั้งที่ 2/ 2565 ณ ห้องประชุมอินทนิล ชั้น 1 อาคาร 20 โดย อาจารย์ ดร.พรเทพ เสถียรนพเก้า รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานที่ประชุม  และบุคลากรกองพัฒนานักศึกษาเป็นผู้เข้าร่วมประชุม

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ เป็นการประชุมโดยมีวาระการประชุมสำคัญ ดังนี้

ประชุมกองพัฒนานักศึกษา ครั้งที่ 2/2565