📌กองพัฒนานักศึกษา : กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสภาพแวดล้อมหอพักนักศึกษา

หน่วยหอพักนักศึกษา งานสวัสดิการนักศึกษาและทุนการศึกษา จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสภาพแวดล้อมหอพักนักศึกษา ขึ้นระหว่างวันที่ 9 – 11 กรกฎาคม 2565  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล้อมของกลุ่มอาคารหอพักนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และเพื่อเป็นกิจกรรมที่สานสัมพันธ์พี่-น้อง ของนักศึกษาหอพักใน พิธีเปิดกิจกรรมโดย อาจารย์ ดร.พรเทพ  เสถียรนพเก้า  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา