📌ประกาศขยายเวลารับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

 ➡ https://sdd.snru.ac.th/topics/19078

ทุนการศึกษา “คนดี มีจิตสาธารณะ” สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร


 

 ➡ https://sdd.snru.ac.th/topics/19212

ทุนการศึกษา กองทุนคนดี ศรีราชภัฏ 

ทุนการศึกษา ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  

ทุนการศึกษา ศาสตราจารย์คุณหญิงสุชาดา กีระนันท์