ยืนยันสิทธิ์นักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ปีการศึกษา 2566

วันที่ 29 ธันวาคม 2565 กองพัฒนานักศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ดำเนินการยืนยันสิทธิ์ นักศึกษาใหม่ภาคปกติ รอบที่ 1 ประเภทโควตา เรียนดี กิจกรรมดี กีฬาดี และคนดี ทุกสาขาวิชา ประจำปีการศึกษา 2566 ณ หอประชุมจามจุรี 1