ประกาศการขอยื่นจดทะเบียนพรรคนักศึกษา การสมัครและการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษา ภาคปกติ การรับสมัครและการได้มาซึ่งสมาชิกสภานักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2567

เชิญชวน นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดตั้งพรรค สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษา สภานักศึกษา และสโมสรนักศึกษาคณะ ประจำปีการศึกษา 2567

ใช้สิทธิเลือกตั้งในวันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
เวลา 08.00 -16.00 น. ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ

การดำเนินการตามปฏิทิน…………รายละเอียดการรับสมัคร ตามประกาศมหาวิทยาลัย

ประกาศการยื่นขอจดทะเบียนพรรคนักศึกษา การ