วิศวกรสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มอบ “ถุงปันสุข”

วิศวกรสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มอบ “ถุงปันสุข” ให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2564นักศึกษาวิศวกรสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (มรสน.) โดยคณะกรรมการองค์การบริหารนักศึกษา และสภานักศึกษา ภาคปกติ ได้ลงพื้นที่ตำบลเหล่าปอแดง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร มอบถุงปันสุข จำนวน 85 ชุด เพื่อให้กำลังใจพี่น้องชาวสกลนครและบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์ถุงปันสุข จาก ฯพณฯ พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี และ ดร.นงรัตน์ อิสโร เลขานุการองคมนตรี จำนวน 200 ชุด และชุด PPE จำนวน 50 ชุด (อีก 115 ชุดจะลงพื้นมอบอีกครั้งหนึ่ง) โดยมีพี่น้องชาวสกลนคร รับมอบถุงปันสุข 3 หมู่บ้านประกอบด้วย
1.บ้านกกส้มโฮง ต.เหล่าปอแดง อ.เมืองสกลนคร จำนวน 24 ชุด
2.บ้านหนองสระ ต.เหล่าปอแดง อ.เมืองสกลนคร จำนวน 27 ชุด
3.บ้านดอกกกยาง ต.เหล่าปอแดง อ.เมืองสกลนคร จำนวน 34 ชุด
โดยการดำเนินงานในครั้งนี้ แกนนำนักศึกษาวิศวกรสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้ดำเนินโครงการราชภัฏสกลนครปันสุข จัดทำถุง “ราชภัฏสกลนคร ปันสุข” สมทบอีก 200 ชุด โดยความร่วมมือของนักศึกษาวิศวกรสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ในการร่วมคิดร่วมทำและวางแผนประสานงานกับชุมชน ที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ในนามของนักศึกษาวิศวกรสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ขอขอบพระคุณ พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี และ ดร.นงรัตน์ อิสโร เป็นอย่างยิ่ง ในการสนับสนุนและส่งกำลังใจให้ทีมวิศวกรสังคมมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มา ณ โอกาสนี้
# นักศึกษาวิศวกรสังคมมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
# ราชภัฏสกลนคร ปันสุข
# พลังราชภัฏ พลังผู้นำนักศึกษา สู่การพัฒนาท้องถิ่น