วิศวกรสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มอบ “ถุงปันสุข” คร้้งที่ 2

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564 วิศวกรสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (มรสน.) มอบ “ถุงปันสุข” ให้แก่ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ และผู้ได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พื้นที่ตำบลบ้านแป้น อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร
โดยคณะกรรมการองค์การบริหารนักศึกษา และสภานักศึกษา ภาคปกติ แกนนำนักศึกษาวิศวกรสังคม ได้ลงพื้นที่ตำบลบ้านแป้น อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร มอบถุงปันสุข จำนวน 115 ชุด (ลงพื้นที่ครั้งที่ 1 จำนวน 85 ชุด รวม 200 ชุด) เพื่อให้กำลังใจพี่น้องชาวสกลนครและบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์ถุงปันสุข จาก ฯพณฯ พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี และ ดร.นงรัตน์ อิสโร เลขานุการองคมนตรี จำนวน 200 ชุด และชุด PPE จำนวน 50 ชุด โดยมีพี่น้องชาวตำบลบ้านแป้น อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร รับมอบถุงปันสุข 3 หมู่บ้าน ประกอบด้วย
1.บ้านแป้น หมู่ 5
2.บ้านแป้น หมู่ 10
3.บ้านซ่งน้ำพุ หมู่ 4
โดยการดำเนินงานในครั้งนี้ แกนนำนักศึกษาวิศวกรสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้ดำเนินโครงการราชภัฏสกลนครปันสุข จัดทำถุง “ราชภัฏสกลนคร ปันสุข” สมทบอีก 200 ชุด โดยความร่วมมือของนักศึกษาวิศวกรสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ในการร่วมคิดร่วมทำและวางแผนประสานงานกับชุมชน ที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ในนามของนักศึกษาวิศวกรสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ขอขอบพระคุณ พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี และ ดร.นงรัตน์ อิสโร เป็นอย่างยิ่ง ในการสนับสนุนและส่งกำลังใจให้ทีมวิศวกรสังคมมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มา ณ โอกาสนี้