กองพัฒนานักศึกษา : ประชุมการจัดทำแผนพัฒนานักศึกษา ระยะ5ปี พ.ศ.2565-2569

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2564   เวลา 13.00 -16.30 น.

** อาจารย์ ดร.พรเทพ เสถียรนพเก้า รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานการประชุมจัดทำแผนพัฒนานักศึกษา ระยะ5ปี พ.ศ.2565-2569 พร้อมด้วยรองกิจการนักศึกษาประจำคณะทั้ง 6 คณะ และกลุ่มผู้นำนักศึกษา และหัวหน้างานกองพัฒนานักศึกษา ณ ห้องประชุมอินทนิล ชั้น 1 อาคารอเนกประสงค์ (อาคาร 20)

** โดยมีประเด็นการประชุมการจัดทำแผนพัฒนานักศึกษา ระยะ5ปี พ.ศ.2565-2569

  1. จัดทำแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของสถาบัน โดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนและการจัดกิจกรรม
  2. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพ (SWOT analysis) งานพัฒนานักศึกษา
  3. สรุปรวม ข้อมูลด้านโครงการ/กิจกรรม ด้านการพัฒนานักศึกษา