📌กองพัฒนานักศึกษา : จิตอาสาให้บริการกับผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564   เวลา 13.00 -16.30 น.

กองพัฒนานักศึกษา นำโดย อาจารย์ ดร.พรเทพ เสถียรนพเก้า รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา    นางวาสนา  จักรศรี ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา  นำบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา และผู้นำนักศึกษาปฏิบัติหน้าที่จิตอาสา ให้บริการกับผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  เนื่องในโอกาสทำความดีด้วยหัวใจ  เพื่อเป็นการน้อมรำลึกและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคมของทุกปี  ณ โถงล่างหอประชุมมหาวชิลาลงกรณ และหอประชุมจามจุรี 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  โดยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มารับวัคซีน  และบุคลากรทางการแพทย์