กองพัฒนานักศึกษา : ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่2/2564

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2564   เวลา 13.00 -16.30 น.

นายไกรราศ แก้วดี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2564 มีวาระเรื่อง แนะนำกรรมการและเลขานุการ การรับรองการประชุมครั้งที่ 1/2564 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนงานด้านกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ.2564   การดำเนินโครงการพัฒนาทักษะวิศวกรสังคมแก่นักศึกษาและน้อมนำศาสตร์พระราชา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2564  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายศิษย์เก่าสัมพันธ์  แบบสำรวจความต้องการให้คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยส่งเสริมหรือสนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อเพิ่มศักยภาพมหาวิทยาลัย  โดยการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมทั้งแบบห้องประชุม และระบบประชุมออนไลน์