กองพัฒนานักศึกษา : ประชุมคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนงานด้านกิจการนักศึกษา ครั้งที่ 1/2565

เผยเเพร่เมื่อ 137 เข้าชม

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2565 กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนงานด้านกิจการนักศึกษา ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมอินทนิล อาคาร 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  โดยมีวาระการประชุมดังนี้

1.วาระที่ 1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ
2.วาระที่ 2 เรื่องการรับรองการประชุม
3.วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม
4.วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.1 ยอดเงินกองทุนสนับสนุนงานด้านกิจการนักศึกษา
4.2 กำหนดการงานมหกรรมมูนมังอีสานครั้งที่ 13
4.3 โครงการผ้าป่าบุญกองข้าวครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2565
5.เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
5.1 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์  กำหนดอัตราและวิธีการจ่ายเงินกองทุนสนับสนุนงานด้านกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
5.2 โครงการผ้าป่าบุญกองข้าวครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2565(ขออนุมัติงบประมาณค่าใช้จ่ายในโครงการฯ)