กองพัฒนานักศึกษา : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

วันที่ 17 ม.ค 65 กองพัฒนานักศึกษาจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “ทักษะการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อพัฒนา Soft Skill นักศึกษาด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม”ระหว่างวันที่ 17,18,21,31 มกราคม และ 1 กุมภาพันธ์ 2565  โดยมี ผศ.ชาคริต ชาญชิตปรีชา รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมในพิธีเปิด จากนั้น ดร.นงรัตน์ อิสโร ผู้ทรงคุณวุฒิด้านยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น บรรยายพิเศษ ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom) โดยมีอาจารย์ที่เกี่ยวข้องด้านกิจการนักศึกษาเข้าร่วมรับฟัง ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 20 ม.ราชภัฏสกลนคร