กองพัฒนานักศึกษา : รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ประจำปี 2565

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดย อาจารย์ ดร.พระเทพ เสถียรนพเก้า รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ประจำปี 2565 เมื่อวันอังคารที่ 18 มการาคม พ.ศ. 2565 ณ สนามบินกองทัพบก ค่ายกฤษณ์สีวะรา มณฑลทหารบกที่ 29