กองพัฒนานักศึกษา : ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่1/2565

เมื่อวันที่ 28,มกราคม 2565   เวลา 13.00 -16.30 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมสภานักศึกษา และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(Zoommeeting) นายไกรราศ แก้วดี เป็นประธานการประชุม ร่วมด้วย อาจารย์ ดร.พรเทพ เสถียรนพเก้า รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา (กรรมการและเลขานุการ) และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานสภานักศึกษา นายกองค์การบริหารนักศึกษา เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ เป็นการประชุมโดยมีวาระการประชุมสำคัญ ดังนี้
การแจ้งเรื่องข่าวสารกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในมหาวิทยาลัย / การรับรองรายงานการประชุมครั้ง 2/2564  / การปรับปรุงและเสนอแนวทางตามแบบสำรวจความต้องการให้คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยส่งเสริมหรือสนับสนุนมหาวิทยาลัย / การเสนอโครงการ งาน กิจกรรม เพื่อส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยในงานมูนมังอีสานครั้งที่ 13 / แต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย