📌กองพัฒนานักศึกษา : กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรวิศวกรสังคม รุ่นที่ 3

เผยเเพร่เมื่อ 105 เข้าชม

กองพัฒนานักศึกษา ม.ราชภัฏสกลนคร จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรวิศวกรสังคม รุ่นที่ 3 ตามโครงการพัฒนา Soft Skills ให้กับนักศึกษาด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม ม.ราชภัฏสกลนคร ในวันที่ 24 – 26 มิ.ย. 65 ณ ห้องกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ อาคาร 20 ม.ราชภัฏสกลนคร  โดยในวันแรกมีพิธีเปิด โดย ผศ.ชาคริต ชาญชิตปรีชา รักษาราชการแทนอธิการบดี กล่าวเปิดกิจกรรม และกล่าวรายงานวัตถุ โดย นางวาสนา จักรศรี ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วยผู้บริหาร อาจารย์ และคณะผู้นำนักศึกษา และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 150 คน  การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาหลักสูตร “วิศวกรสังคม” ของมหาวิทยาลัย และมีเครื่องมือในการทำงานร่วมกับชุมชน และพัฒนา Soft skill ให้กับ นักศึกษา เกิดทักษะที่จำเป็นในศตวรรษ ที่ 21 คือ เป็นนักคิด นักสื่อสาร นักประสาน นักสร้างนวัตกรรม และทำงานร่วมกับชุมชนท้องถิ่นได้