กองพัฒนานักศึกษา : นักศึกษากิจกรรมดี 2565 เข้าร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชน ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม”

เผยเเพร่เมื่อ 255 เข้าชม

มทบ.29 จัดกิจกรรมฝึกอบรมโครงการค่ายเยาวชนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 20 ก.ค. 65 เวลา 09.30 น. ที่ สโมสรนายทหารสัญญาบัตร ค่ายกฤษณ์สีวะรา อ.เมือง จ.สกลนคร พล.ต.ภัชรพล ศิริรักษ์ ผบ.มทบ.29 มอบหมายให้ พ.อ. ธงชาติ โล่งจิตร รอง ผบ.มทบ.29 เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการค่ายเยาวชนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2565 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน ให้กับเด็ก และน้องๆเยาวชน ในการดำรงชีวิต และสามารถที่จะ แก้ปัญหาต่างๆ ในสังคมได้อย่างมีสติ เป็นกำลังสำคัญ ในการพัฒนา ประเทศให้เจริญก้าวหน้า ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของชาติในอนาคต และเป็นการปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ทั้งนี้ หน่วยได้จัดกิจกรรมตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019( covid-19) อย่างเคร่งครัด โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็น นักศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร และ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 40 คน