📌กองพัฒนานักศึกษา : ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการให้กู้ยืมเงินประจำสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

วันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม 2565 งานสวัสดิการนักศึกษาและทุนการศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาการให้กู้ยืมเงินประจำสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565  โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญดังนี้  รายงานผลผู้กู้ยืมที่ได้รับการพิจารณา ปีการศึกษา 2564 / กำหนดการให้กู้ยืมเงินกองทุนเพื่อการศึกษา กยศ./กรอ. ประจำปีการศึกษา 2565 / หลักสูตรสาขาวิชาที่ปรับปรุงไม่ทันวงรอบการพิจารณาหลักสูตร จำนวน 3 หลักสูตร/ การพิจารณาผู้ขอกู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565