กองพัฒนานักศึกษา Big Cleaning เพื่อเตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ “ภูพานเกมส์”