การประชุมติดตามผลการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือด้านจิตใจนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

วันที่ 22 มีนาคม 2567 งานอนามัยและสุขาภิบาลร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือด้านจิตใจนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เขตสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ 2567   โดยมี อาจารย์ ดร.พรเทพ เสถียรนพเก้า รองอธิการบดี เป็นประธานการประชุมนี้

การจัดโครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือด้านจิตใจนักศึกษา กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ เขตสุขภาพที่ 8 รวมทั้งเพื่อรับฟังปัญหา อุปสรรคและความต้องการสิ่งสนับสนุนของหน่วยงาน ตลอดจนเพื่อร่วมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาและการดำเนินงานทางวิชาการและความร่วมมือต่อไปในอนาคต และได้เข้าเยี่ยมชมคลินิกให้คำปรึกษา (หัองกอดใจ) ณ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร

ผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ประกอบด้วย ผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร และบุคลากรศูนย์สุขภาพจิตทึ่ 8 รวมทั้งสิ้น จำนวน 15 คน