โครงการเตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศนักศึกษาพิการ ประจำปีการศึกษา 2567

งานพัฒนาและส่งเสริมการศึกษานักศึกษาพิการ (DSS) กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดโครงการเตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศนักศึกษาพิการ ประจำปีการศึกษา 2567 มีวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมเพื่อให้นักศึกษาพิการได้สานสัมพันธ์กับรุ่นพี่ และพบปะกับคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบแนวทางการเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาพิการใหม่ ประกอบไปด้วยดร.พรเทพ เสถียรนพเก้า รองอธิการบดีด้านกิจการนักศึกษาเป็นประธานในพิธี พร้อมกล่าวแนะนำปัญหาและอุปสรรคในการใช้ชีวิตของนักศึกษาพิการในมหาวิทยาลัย โดยมีนางวาสนา จักรศรี ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา และคณาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครร่วมด้วย กิจกรรมภายในงานมีการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาพิการ การบรรยายพิเศษเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาพิการ จากนายอาทิตชัย โรมพันธ์ (ครูนกเอี้ยง) นอกจากนี้ นายธีรยุทธ สาแดง หัวหน้างานพัฒนาและส่งเสริมการศึกษานักศึกษาพิการ (DSS) ได้กล่าวแนะนำบทบาทหน้าที่ของศูนย์ DSS บทบาทหน้าที่ของนักศึกษาพิการ การมีส่วนร่วมในสังคม การใช้ชีวิตทั้งในและนอกรั้วมหาวิทยาลัย การมีน้ำใจต่อผู้อื่น และแนะนำบุคลากรภายในศูนย์ที่จะช่วยสนับสนุนการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาพิการ จากนั้นเป็นกิจกรรมนันทนาการเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้องรวมทั้งเพื่อนในชั้นเรียน