มรสน. ร่วมงานการสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2567

วันที่ 12 กรกฎาคม 2567 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดย อาจารย์ ดร.พรเทพ เสถียรนพเก้า รองอธิการบดี พร้อมด […]

Read more

โครงการเตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศนักศึกษาพิการ ประจำปีการศึกษา 2567

งานพัฒนาและส่งเสริมการศึกษานักศึกษาพิการ (DSS) กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดโครงการเต […]

Read more

โครงการอบมรมภาษามือไทย เพื่อการสื่อสาร สำหรับนักศึกษาพิการทางการได้ยิน

งานพัฒนาและส่งเสริมการศึกษานักศึกษาพิการ (ศูนย์ DSS) จัดโครงการอบรมภาษามือไทยเพื่อการสื่อสาร สำหรับน […]

Read more

โครงการประชุมสัมมนาอาจารย์ผู้สอนนักศึกษาพิการ ประจำปีการศึกษา 2566

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2566 งานพัฒนาและส่งเสริมการศึกษานักศึกษาพิการ (ศูนย์ DSS) จัดโครงการประชุมสัม […]

Read more

โครงการให้ความรู้ เรื่อง การมีงานทำและสิทธิของคนพิการ

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2566 งานพัฒนาและส่งเสริมการศึกษานักศึกษาพิการ (DSS) จัดโครงการให้ความรู้ เรื่ […]

Read more

โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาพิการก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2566

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2566 งานพัฒนาและส่งเสริมการศึกษานักศึกษาพิการ (DSS) จัดโครงการเตรียมความพร้อม […]

Read more

กองพัฒนานักศึกษา : มรภ.ร้อยเอ็ด เยี่ยมชมศูนย์ DSS มรภ.สกลนคร

วันที่ 21 ต.ค. 64 เวลา 13.30 ห้องประชุมอาคาร 20  อ.ดร.พรเทพ เสถียรนพเก้า รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึ […]

Read more