โครงการประชุมสัมมนาอาจารย์ผู้สอนนักศึกษาพิการ ประจำปีการศึกษา 2566

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2566 งานพัฒนาและส่งเสริมการศึกษานักศึกษาพิการ (ศูนย์ DSS) จัดโครงการประชุมสัมมนาอาจารย์ผู้สอนนักศึกษาพิการ ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมี อาจารย์ ดร.พรเทพ เสถียรนพเก้า รองอธิการบดีด้านกิจการนักศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา พร้อมด้วย นางวาสนา จักรศรี ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา เข้าร่วมสัมมนา กิจกรรมภายในงานมีการบรรยายสรุปเกี่ยวกับความพิการแต่ละประเภท โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพัตรา ปสังคโท และ อาจารย์ ดร.รัชดาพรรณ อินทรสุขสันติ อาจารย์ที่ปรึกษาศูนย์ DSS ด้านการศึกษาพิเศษ เป็นวิทยากร นอกจากนี้ยังมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนนักศึกษาพิการโดยอาจารย์ผู้สอนในสาขาวิชาที่มีนักศึกษาพิการเรียนร่วม การแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการให้บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการระหว่างอาจารย์ผู้สอนและเจ้าหน้าที่ศูนย์ DSS รวมทั้งการสำรวจความต้องการรับนักศึกษาพิการเข้าศึกษาในหลักสูตรต่าง ๆ ในปีการศึกษาถัดไป เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและร่วมกันหาแนวทางที่เหมาะสมในการจัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาพิการแต่ละประเภท