โครงการให้ความรู้ เรื่อง การมีงานทำและสิทธิของคนพิการ

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2566 งานพัฒนาและส่งเสริมการศึกษานักศึกษาพิการ (DSS) จัดโครงการให้ความรู้ เรื่อง การมีงานทำและสิทธิของคนพิการ เพื่อแนะแนวทางการประกอบอาชีพสำหรับนักศึกษาพิการหลังจากสำเร็จการศึกษา และการเข้าถึงสิทธิของคนพิการที่พึงได้รับ ภายในงานมี อาจารย์ ดร.พรเทพ เสถียรนพเก้า รองอธิการบดีด้านกิจการนักศึกษาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการมีงานทำของคนพิการ จากสำนักงานจัดหางานจังหวัดสกลนคร โดยมี นางเสาวนีย์ อินทรวิศิษฎ์ เจ้าพนักงานแรงงานชำนาญงาน และนายภูมิพันธ์ ชลพันธ์ นักวิชาการแรงงาน เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง การมีงานทำและสิทธิของคนพิการ ตามมาตรา 35 นอกจากนี้ ยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาพิการที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาได้ขึ้นทะเบียนหางานกับสำนักงานจัดหางานจังหวัดสกลนคร เพื่อรองรับการทำงานของคนพิการในอนาคต

 

ภาพเพิ่มเติม>> https://dss.snru.ac.th/topics/6653