รับสมัครอาจารย์ และบุคลากรเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรวิศวกรสังคม “การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ที่ปรึกษา”

ประชาสัมพันธ์  รับสมัครอาจารย์ และบุคลากร  เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรวิศวกรสังคม “การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ที่ปรึกษา” ภายใต้โครงการ การพัฒนา Soft Skills ให้กับนักศึกษาด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม
ระหว่างวันที่ 21 – 23 มิถุนายน พ.ศ. 2567  เวลา 08.30 น. – 16.30 น.  ณ ห้องกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ (อาคาร 20)
 
ลงทะเบียน
รายละเอียดตามแบนเนอร์ประชาสัมพันธ์
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
งานส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษา
IP Phone 199 , 194