มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เข้าร่วมโครงการฝึกปฏิบัติการและประเมินทักษะ the Trainer หลักสูตรการพัฒนา Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม รุ่นที่ 2

          เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2567 พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีปิดโครงการฝึกปฏิบัติการและประเมินทักษะ The Trainer การพัฒนา Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม รุ่นที่ 2 พร้อมมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ผ่านการทดสอบ ณ ห้องประชุมสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ 1 ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและศูนย์วัฒนธรรม พุทธวิชชาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร และผู้ช่วยศาตราจารย์ชาคริต ชาญชิตปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เข้าร่วมพิธีปิดและร่วมสวมเสื้อสามารถให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมในครั้งนี้ด้วย
          โอกาสนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยอาจารย์ ดร.วินิธา พานิชย์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านพัฒนานักศึกษาและกิจการพิเศษ พร้อมด้วย อาจารย์กิตติกร รักษาพล อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ เข้าร่วมอบรมตลอดหลักสูตร ระยะเวลา 8 เดือน โดยมีผู้ผ่านเกณฑ์ รุ่นที่ 2 จำนวน 39 คน ที่สามารถเป็นกำลังสำคัญในการสร้างการเปลี่ยนแปลงภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏ มุ่งขยายผลสู่นักศึกษาให้มีทักษะชีวิตที่เข้มแข็ง เป็นนักคิด นักสื่อสาร นักประสาน และนักสร้างนวัตกรรม