อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรวิศวกรสังคม การพัฒนาอาจารย์ที่ปรึกษา

งานส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรวิศวกรสังคม “การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ที่ปรึกษา” ระหว่าง วันที่ 21 – 23 มิถุนายน 2567 ณ ห้องกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ (อาคาร 20) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยในวันที่ 21 มิถุนายน 2567 เป็นพิธีเปิดโดย ผศ.ชาคริต ชาญชิตปรีชา อธิการบดี และดร.วินิธา พานิชย์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านพัฒนานักศึกษาและกิจการพิเศษ กล่าวรายงาน การอบรมในครั้งนี้ เป็นหนึ่งในกลไกการพัฒนา Soft Skills ให้กับนักศึกษาด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์และบุคลากรที่เข้าร่วมและผ่านการอบรม มีความรู้ความเข้าใจในเครื่องมือวิศวกรสังคมทั้ง 5 เครื่องมือ ตลอดจนมีทักษะในการรับฟังและให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาที่ผ่านกระบวนการอบรมที่ผ่านมาได้โดยมีผู้เข้าร่วม ทั้งจากคณะ สำนัก สถาบัน รวมจำนวนทั้งสิ้น 80 คน ซึ่งหลังจากกิจกรรมอบรมแล้วเสร็จ คณาจารย์และบุคลากร ที่ผ่านการอบรม สามารถเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ให้กับนักศึกษาที่ผ่านกระบวนการอบรมหลักสูตรวิศวกรสังคมมาแล้วเบื้องต้น ในการทำโครงการร่วมกับชุมชนท้องถิ่นต่อไป

 

โพสต์โดย ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เมื่อ วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2024
โพสต์โดย ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เมื่อ วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2024
โพสต์โดย ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2024