จิตอาสาให้บริการกับผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

กองพัฒนานักศึกษา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมบูรณ์  ชาวชายโขง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  นางวาสนา  จักรศรี ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา  นำบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา และผู้นำนักศึกษาปฏิบัติหน้าที่จิตอาสา ให้บริการกับผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ณ โถงล่างหอประชุมมหาวชิลาลงกรณ และหอประชุมจามจุรี 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มารับวัคซีน  และบุคลากรทางการแพทย์

ผลการปฏิบัติงาน

ผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา ได้แสดงออกถึงความมีจิตสาธารณะ ปฎิบัติหน้าที่จิตอาสาตามแนวพระบรมราโชบาย “จิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” และส่งเสริมให้นักศึกษามีจิตสาธารณะ จิตอาสา ทำงานที่เป็นประโยชน์เพื่อผู้อื่น ท้องถิ่นและสังคม

ข้อสังเกต

-การคัดกรองบุคคลเข้ารับวัคซีนจะเริ่มจาก หอประชุมจามจุรี 2 ก่อนขั้นตอนการวัดความดัน แต่จุดแรกรับ จุดตรวจรายชื่อที่กระดานและที่โต๊ะสำหรับการเรียกคิว ไม่มีการตรวจคัดกรองก่อนการเข้ารับเลย

-จิตอาสาที่ปฏิบัติงานส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นักศึกษาองค์การบริการนักศึกษา บุคลากรกองพัฒนานักศึกษา ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครประกาศจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงไม่มีนักศึกษาจิตอาสาร่วมปฏิบัติงาน

ข้อเสนอแนะ

-มหาวิทยาลัยควรประสานกับทางจังหวัด จัดให้มีการคัดกรองการเข้ารับวัคซีนตั้งแต่จุดแรกรับเพื่อความปลอดภัยของบุคลากรที่ปฏิบัติงาน

ควรขอกำลังจิตอาสาจากบุคคลกร จากคณะ/ศูนย์/สำนัก/สถาบัน เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้มีโอกาสทำหน้าที่จิตอาสาสาธารณะ และแบ่งเบาภาระของกองพัฒนานักศึกษา