กองพัฒนานักศึกษา : รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ร่วมพิธีวางพวงมาลา วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2564


เมื่อวันที่  23 ตุลาคม 2564   มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดย อ.ดร.พรเทพ เสถียรนพเก้า รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ร่วมพิธีวางพวงมาลาเพื่อน้อมรำลึกในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5