กองพัฒนานักศึกษา : ประชุมกองพัฒนานักศึกษา ประจำเดือนครั้งที่ 1/2565

เผยเเพร่เมื่อ 377 เข้าชม

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2565 เวลา 13.30-16.30 น. กองพัฒนานักศึกษาจัดประชุมกองพัฒนานักศึกษาประจำเดือน  ครั้งที่ 1/ 2565 ณ ห้องประชุมอินทนิล ชั้น 1 อาคาร 20โดย อาจารย์ ดร.พรเทพ เสถียรนพเก้า รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานที่ประชุม  มีบุคลากรกองพัฒนานักศึกษาเป็นผู้เข้าร่วมประชุม

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ เป็นการประชุมโดยมีวาระการประชุมสำคัญ ดังนี้
การรับรองรายงานการประชุมตั้งที่ 2/2564  / การติดตามรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี2564 / ติดตามโครงการปี64 ที่ขอขยายเวลากันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี/ ขอให้ตรวจสอบทะเบียนคุมทรัพย์สินภายในงาน / แนวปฏิบัติการยืมเงินทดรองจ่าย / แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่กองพัฒฯดูแล / การแจ้งโครงการกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นภายในเดือนกุมภาพันธ์ เป็นต้น