กองพัฒนานักศึกษา : หัวหน้างานกองพัฒนานักศึกษาเข้าร่วมอบรม”การพัฒนาศักยภาพหัวหน้างานยุคใหม่”

เผยเเพร่เมื่อ 330 เข้าชม

วันที่ 18 เมษายน 2565 ผศ.ชาคริต ชาญชิตปรีชา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นประธานเปิดโครงการอบรม “การพัฒนาศักยภาพหัวหน้างานยุคใหม่” และ รศ.ดร.จิตติ กิตติเลิศไพศาล รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุม 13213 อาคาร 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Cloud Meeting จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 – 22 เมษายน 2565 โดย สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อเตรียมความพร้อมและพัฒนาผู้เข้าอบรมให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งที่สูงขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในสภาวะการแข่งขันและการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก ทั้งในด้านการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง ความสามารถเชิงบริหารจัดการ ทัศนคติและกรอบความคิด ซึ่งมีหัวหน้างานกองพัฒนานักศึกษาเข้าร่วมอบรมจำนวน 5 คน