📌กองพัฒนานักศึกษา : รองอธิการบดีฯเป็นคณะอนุกรรมการประเมินและคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน

เผยเเพร่เมื่อ 326 เข้าชม

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 21 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุมวิเศษสิงหนาท อาคารเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

อาจารย์ ดร.พรเทพ เสถียรนพเก้า รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ร่วมเป็นคณะอนุกรรมการประเมินและคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2564 ซึ่งกำหนดคัดเลือก ระหว่างวันที่ 20-22 เมษายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมกำหนด
โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้ส่ง นางสาววนิดา ชนะพันธ์  นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ชั้นปีที่ 3  เข้ารับการประเมินและคัดเลือก ในกลุ่มสถาบันการศึกษาขนาดกลาง