กองพัฒนานักศึกษา : การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุมกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ อาคาร 20 ชั้น 3  กองพัฒนานักศึกษา โดยงานบริหารทั่วไปจัดกิจกรรม การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566  โดยมีผู้เข้าร่วมเป็นอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ตัวแทนจากทุกคณะ ได้ร่วมกันใช้เครื่องมือวิเคราะห์จัดทำแผนโดยผ่านกิจกรรม ต่างๆ ตลอดจนได้เสนอแนะแนวทางในการจัดแผนพัฒนานักศึกษาอีกด้วย