โครงการพัฒนา Soft Skills ให้กับนักศึกษาด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2565 กองพัฒนานักศึกษา โดยงานส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษา จัดโครงการพัฒนา Soft Skills ให้กับนักศึกษาด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยได้รับเกียรติประธานพิธีเปิดโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาคริต  ชาญชิตปรีชา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยเป็นกิจกรรมปรับปรุงหลักสูตร”วิศวกรสังคม” และถ่ายทอดสู่แม่ไก่ มีผู้เข้าร่วมเป็นนักศึกษาตัวแทนจากหน่วยงานทุกคณะและองค์การบริหารนักศึกษาและปกติและสภานักศึกษา จัดกิจกรรมอบรมระหว่างวันที่ 15 – 17 ธันวาคม 2565