ผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เข้าร่วมประชุมสัมมนา สมาพันธ์นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ

เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ทีมผู้นำนักศึกษาและกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้เดินทางเข้าร่วมการประชุมสมาพันธ์นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี โดยพลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ เป็นองคมนตรีเปิดการประชุมสมาพันธ์นิสิตนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ ๑๕ ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางการประสานงานการดำเนินกิจการขององค์กรนิสิตนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ภายใต้หลักการส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังการรับผิดชอบ และความสามัคคีแก่นิสิตนักศึกษา สร้างจิตสาธารณะ ในการบริการสังคมและชุมชนท้องถิ่น แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แบ่งปันประสบการณ์ด้านเครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ให้เกิดประโยชน์ต่อนิสิตนักศึกษา สังคม และประเทศชาติ และได้มีการจัดประกวดแนวปฏิบัติที่ดี เรื่องการพัฒนา Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม ซึ่งจะพัฒนาให้นิสิตนักศึกษามี Soft Skills ที่ผู้ประกอบการและสังคมต้องการ เช่น การคิด วิเคราะห์ แยกแยะ การยอมรับเห็นต่าง การประสานงานการทำงานเป็นทีม สร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วน เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่องค์กรและการสร้างนวัตกรรมต่อยอดการพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ