บุคลากรกองพัฒนานักศึกษาเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนานักศึกษาเครือข่ายกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั่วประเทศ ครั้งที่ 12

กองพัฒนานักศึกษาได้ส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนานักศึกษาเครือข่ายกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั่วประเทศ ครั้งที่ 12  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ระหว่างวันที่ 9-12 มกราคม 2566 โดยโครงการนี้ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีโดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโลยีราชมงคลทั่วประทศได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพ จึงได้มีการเชิญบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านกิจการนักศึกษามาร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการดำเนินงานและเป็นการเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีประสิทธิผล