งานแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ประชุมปรึกษาหารือเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดโครงการ/กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

งานแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ประชุมปรึกษาหารือเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดโครงการ/กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภานักศึกษา ชั้น 3