ประชุมมอบหมายงานกีฬาประเพณีจตุรมิตร ครั้งที่ 20 “นนทรีอินทนิลเกมส์”

วันที่ 8 มีนาคม 2566 ดร.พรเทพ เสถียรนพเก้า รองอธิการบดีด้านกิจการนักศึกษา ประชุมร่วมกับ ผู้แทนสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประชุมปรึกษาหารือเพื่อ มอบหมายหน้าที่ในส่วนที่รับผิดชอบ กีฬานักศึกษา และกีฬาคณาจารย์และบุคลากร ในการเข้าร่วมการแข่งขัน กีฬาประเพณีจตุรมิตร ครั้งที่ 20 “นนทรีอินทนิลเกมส์” ซึ่งจะทำการแข่งขัน ในวันที่ 1 เมษายน 2566 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร