การประชุมสภานักศึกษา สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2566

การประชุมสภานักศึกษา สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2566 เพื่อสรุปผลการดำเนินงานของ สภานักศึกษา องค์การบริหารนักศึกษาและสโมสรนักศึกษา ทั้ง 6 คณะ โดยมีผู้นำนักศึกษา ทั้ง 8 องค์กร และ หัวหน้าหมู่เรียนทุกชั้นปี ทุกคณะเข้าร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงานในปีการศึกษา2565