ผู้ช่วยอธิการบดี นำตัวแทนนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเข้ารับการประเมินและคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันที่ ๒๒ -๒๓ เมษายน ๒๕๖๖
อาจารย์ ดร.วินิธา พานิชย์ ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา ได้นำตัวแทนนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเข้ารับการประเมินและคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมวิเศษสิงหนาท ชั้น ๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  โดย สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม