บุคลากรกองพัฒนานักศึกษา เข้าร่วมโครงการฝึกปฏิบัติการและประเมินทักษะ The Trainer หลักสูตรการพัฒนา Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม รุ่นที่ 1

              เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาคริต ชาญชิตปรีชา รักษาราชการแทนอธิการบดี เข้าร่วมพิธีปิดโครงการฝึกปฏิบัติการและประเมินทักษะ The Trainer หลักสูตรการพัฒนา Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่นโดย พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีปิด โครงการฝึกปฏิบัติการและประเมินทักษะ The Trainer หลักสูตรการพัฒนา Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม รุ่นที่ 1 และมอบเกียรติบัตร สำหรับผู้ผ่านการทดสอบ
             ในการนี้ นายชัยมงคล โชติวัฒนตระกูล นักวิชาการศึกษา สังกัดกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นผู้ผ่านการประเมินเป็น The Real Trainer วิศวกรสังคม รุ่น 1 อย่างเต็มภาคภูมิ มีศักดิ์และสิทธิ์เป็น The Real Trainer วิศวกรสังคมรุ่น 1 ต่อไป ซึ่งถือเป็นกำลังสำคัญในการขยายผลสู่นักศึกษาให้มีทักษะชีวิตที่เข้มแข็ง เป็นนักคิด นักสื่อสาร นักประสานและนักสร้างนวัตกรรม สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบด้วยเหตุผล สู่การเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าต่อสังคมสืบไป