สัมมนาผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 29 มีนาคม 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยนางสาวอ่อนศรี ฝ่ายเทศ หัวหน้างานสวัสดิการนักศึกษาและทุนการศึกษา และนายเอกพงษ์ พรหมพิภักดิ์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ กองพัฒนานักศึกษา เข้าร่วมสัมมนาผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับกองทุน ตลอดจนการให้กู้ยืมเงินผ่านระบบกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาแบบดิจิทัล (Digital Student Loan Fund System : DSL) ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพ