สอบสัมภาษณ์ทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2566 งานแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองพัฒนานักศึกษา ได้จัดให้มีการสอบสัมภาษณ์นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เพื่อเข้ารับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566  โดยมี อาจารย์ ดร.พรเทพ  เสถียรนพเก้า รองอธิการบดี เป็นประธานคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา พร้อมด้วยคณะกรรมการ  รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาจากทุกคณะ  ณ ห้องประชุมอินทนิล อาคาร 20 ชั้น 1