โครงการศิษย์เก่าสัมพันธ์สัญจร จังหวัดมุกดาหาร

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2566 งานแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์ จัดกิจกรรมศิษย์เก่าสัมพันธ์ สัญจรจังหวัดมุกดาหาร ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดมุกดาหาร โดยอาจารย์ ดร.พรเทพ  เสถียรนพเก้า รองอธิการบดี พร้อมด้วยนางวาสนา  จักรศรี ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ร่วมประชุมพบปะกับเครือข่ายศิษย์เก่าของจังหวัดมุกดาหาร และได้หารือแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยร่วมกัน